Search form

Myeelwe 9:7

7bati, Tulisofweede nkaambo kakuguma mutunta; sa ncibotu kuti tukasigwe kuletela Jehova cituuzyo akati kabana ba-Israyeli kuciindi ceelede?