Search form

ʻEkisotosi 15:10

10Naʻa ke ifi ʻaki hoʻo matangi,

pea naʻe ʻufiʻufi ʻakinautolu ʻe he tahi:

naʻa nau ngalo hifo ʻo hangē ko e ukamea ʻi he loto moana.