Search form

ʻEkisotosi 23:11

11Ka ko hono fitu ʻoe taʻu, ke ke tuku ia ke mālōlō, pea taʻeueʻi: koeʻuhi ke kai ʻe he masiva ʻi ho kakai: pea ko ia ʻoku tuku ʻekinautolu ʻe kai ia ʻe he fanga manu ʻoe vao: pea te ke fai pehē pe ki hoʻo ngoue vaine, mo hoʻo ngoue ʻolive.