Search form

ʻEkisotosi 23:16

16“Mo e kātoanga ʻoe ututaʻu, ko e ʻuluaki fua ʻo hoʻo ngoue ʻaia naʻa ke tūtuuʻi ʻi hoʻo ngoue: pea mo e kātoanga ʻoe tānaki, ʻaia ʻoku fai ʻi he ngataʻanga ʻoe taʻu, hili hao tānaki fakataha hoʻo ngāue mei he ngoue.