Search form

ʻEkisotosi 23:19

19“Ko e polopolo ʻoe ngaahi ʻuluaki fua ʻo ho fonua ke ke ʻomi ki he fale ʻo Sihova ko ho ʻOtua. “ʻOua naʻa ke haka ʻae ʻuhikiʻi sipi pe ko e kosi ʻi he huhuʻa ʻo ʻene faʻē.