Search form

ʻEkisotosi 23:21

21Pea ke tokanga kiate ia, pea fai talangofua ki hono leʻo, ʻoua naʻa ke fakahouhau kiate ia; koeʻuhi ʻe ʻikai te ne fakamolemole hoʻomou ngaahi talangataʻa: he ʻoku ʻiate ia ʻa hoku huafa.