Search form

ʻEkisotosi 28:38

38Pea ʻe ʻi he laʻē ia ʻo ʻElone, koeʻuhi ke fua ʻe ʻElone ʻae hia ʻoe ngaahi meʻa māʻoniʻoni, ʻaia ʻoku fakatapui ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻi heʻenau ngaahi meʻaʻofa kotoa pē; pea ʻe tuʻumaʻu pe ia ki hono laʻē, koeʻuhi ke lelei ai ʻakinautolu ʻi he ʻao ʻo Sihova.