Search form

ʻEkisotosi 29:23

23Pea mo e foʻi mā ʻe taha, mo e mā siʻi kuo tākai ʻaki ʻae lolo, mo e foʻi mā manifinifi ʻe taha mei he kato ʻoe mā taʻefakalēvani, ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova: