Search form

ʻEkisotosi 35:2

2‌ʻE fai ʻae ngāue ʻi he ʻaho ʻe ono, ka ʻi hono fitu ʻoe ʻaho ʻe ʻai kiate kimoutolu ʻae ʻaho tapu, ko e Sāpate ʻoe mālōlō kia Sihova: ko ia fulipē ʻoku fai ha ngāue ʻi ai ʻe tāmateʻi ia.