Search form

ʻEkisotosi 36:30

30Pea naʻe ʻi ai ʻae laupapa ʻe valu; pea ko honau tuʻunga ko e tuʻunga siliva ʻe hongofulu ma ono, naʻe ua ʻae tuʻunga ʻi lalo ʻoe laupapa kotoa pē.