Search form

ʻEkisotosi 37:8

8Ko e selupi ʻe taha ʻi he potu ʻi he faʻahi ni, mo e selupi ʻe taha ʻi hono potu ʻe taha ʻi he faʻahi ʻe taha: naʻa ne ngaohi ʻae ongo selupimi ʻi he nofoʻanga ʻaloʻofa: ʻi hono potu ʻe ua ʻo ia.