Search form

ʻEkisotosi 39:14

14Pea naʻe hongofulu ma ua ʻae maka, ʻo fakatatau ki he hingoa ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻo hangē ko e tohi tongitongi ʻoe mama, taki taha mo hono hingoa, ʻo fakatatau ki he faʻahinga ʻe hongofulu ma ua.