Search form

ʻEkisotosi 39:19

19Pea naʻa nau ngaohi ʻae kavei koula ʻe ua, ʻo ʻai ia ʻi he potu ʻe ua ʻoe sīfafatafata, ki he kapa ʻo ia, ʻaia naʻe ʻi he potu ki loto ʻoe ʻefoti.