Search form

ʻEkisotosi 39:28

28Mo e tatā ʻoe tupenu tuʻovalevale, mo e ngaahi tatā lelei ʻoe tupenu tuʻovalevale, mo e kofu vaʻe tupenu ko e tupenu tuʻovalevale,