Search form

ʻEkisotosi 39:41

41Ko e ngaahi kofu ngāue ke fai ai ʻae ngāue ʻi he potu māʻoniʻoni, mo e ngaahi kofu māʻoniʻoni kia ʻElone ko e taulaʻeiki, mo e ngaahi kofu ki hono ngaahi foha, ke ngāue ai ʻi he ngāue fakataulaʻeiki.