Search form

ʻEkisotosi 6:20

20Pea naʻe ʻomi ʻe ʻAmilami ʻa Sokapeti ko e tuofefine ʻo ʻene tamai ʻo na mali; pea ne fanauʻi kiate ia ʻa ʻElone mo Mōsese: pea ko e ngaahi taʻu ʻoe moʻui ʻa ʻAmilami ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma fitu.