Search form

ʻEkisotosi 6:25

25Pea naʻe maʻu ʻe ʻEliesa ko e foha ʻo ʻElone ʻae tokotaha ʻoe ʻofefine ʻo Piuteli ʻo na ʻunoho: pea ne fanauʻi kiate ia ʻa Finiasi: ko ʻeni ʻae ngaahi ʻeiki ʻoe kau mātuʻa ʻoe kau Livai ʻi honau ngaahi faʻahinga.