Search form

ʻEkisotosi 6:26

26Ko eni ʻae ʻElone mo e Mōsese ko ia, naʻe folofola ki ai ʻa Sihova, “Mo omi kituaʻā mei he fonua ko ʻIsipite ʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻi honau ngaahi kongakau.