Search form

Senesi 11:17

17Pea naʻe moʻui ʻa ʻIpela hili ʻae fanauʻi ʻo Peleki, ʻi he taʻu ʻe fāngeau ma tolungofulu, pea naʻe fānau kiate ia ʻae ngaahi foha mo e ngaahi ʻofefine.