Search form

Senesi 19:22

22Fakatoʻotoʻo ʻo hola ki ai; he ʻoku ʻikai teu faʻa fai ha meʻa, kaeʻoua ke ke hoko ki ai; Ko ia naʻe ui ai hono hingoa ʻoe kolo ko ia ko Soa.