Search form

Senesi 20:2

2Pea naʻe pehē ʻe ʻEpalahame ʻi heʻene lau ki hono ʻunoho ko Sela, “Ko hoku tuofefine ia:” pea fekauʻi ʻe ʻApimeleki, ko e tuʻi ʻo Kela, ʻo ne ʻave ʻa Sela.