Search form

Senesi 26:7

7Pea fehuʻi kiate ia ʻae kakai tangata ʻoe potu ko ia, ki hono ʻunoho: pea pehē ʻe ia, ko hoku tuofefine ia; he naʻe manavahē ia ke pehē atu, ‘Ko hoku ʻunoho ia;’ he naʻa ne pehē, telia naʻa tāmateʻi au ʻe he kau tangata ʻoe potu ni, koeʻuhi ko Lepeka; he naʻe hoihoifua ia ke mamata ki ai.