Search form

Senesi 28:1

1PEA ui ʻe ʻAisake ʻa Sēkope ʻo ne tāpuaki ia, ʻo ne naʻinaʻi kiate ia, mo ne pehē ki ai, “ʻOua naʻa ke fili ho ʻunoho mei he ngaahi ʻofefine ʻo Kēnani;