Search form

Senesi 36:24

24Pea ko e fānau eni ʻa Sipione ko ʻEiaa mo ʻAna; ko e ʻAna ia ʻaia naʻa ne ʻiloʻi ʻae fanga miuli ʻi he toafa, ʻi heʻene tauhi ʻae fanga ʻasi ʻa ʻene tamai ko Sipione.