Search form

Senesi 36:7

7He naʻe lahi ʻena koloa, ko ia naʻe ʻikai ai te na faʻa nofo fakataha; pea ko e fonua naʻa na nofo ʻāunofo ai, naʻe ʻikai ʻataʻatā ia kiate kinaua, koeʻuhi naʻe lahi ʻena fanga manu.