Search form

Senesi 39:12

12Pea naʻa ne puke ki hono kofu, ʻo ne pehē, “Haʻu ke ta mohe;” ka naʻe siʻaki ʻe Siosefa hono kofu ʻi hono nima, ka ka hola ia ʻo hao kituʻa.