Search form

Senesi 4:25

25¶ Pea naʻe toe ʻilo ʻe ʻAtama ʻa hono ʻunoho; pea fāʻeleʻi ʻe ia ʻae tama, pea naʻe ui hono hingoa ko Seti: he naʻe pehē ʻe ia, “Kuo foaki kiate au ʻe he ʻOtua ha hako ʻe taha ko e fetongi ʻo ʻEpeli, ʻaia naʻe tāmateʻi ʻe Keini.”