Search form

Senesi 46:15

15Ko e ngaahi tama eni ʻa Lia, naʻa ne fāʻeleʻi kia Sēkope ʻi Petanalami, mo hono ʻofefine ko Taina; ko e laumālie ʻo hono ngaahi foha mo hono ngaahi ʻofefine naʻe toko tolungofulu ma toko tolu.