Search form

Senesi 46:20

20¶ Pea naʻe tupu ia Siosefa ʻi he fonua ko ʻIsipite, ʻa Manase, mo ʻIfalemi, ʻaia naʻe fanauʻi kiate ia ʻe ʻAsinate ko e ʻofefine ʻo Potifela ko e taulaʻeiki ʻo ʻOni.