Search form

Senesi 46:27

27Pea ko e ongo foha ʻo Siosefa naʻe fānau kiate ia ʻi ʻIsipite, ko e laumālie ʻe toko ua: pea ko e laumālie kotoa pē ʻoe fale ʻo Sēkope, naʻe haʻu ki ʻIsipite, naʻa nau toko fitungofulu.