Search form

Senesi 46:29

29Pea teuteu ʻe Siosefa hono saliote, pea ʻalu ia ke fakafetaulaki ki heʻene tamai ʻi Koseni, ʻo ne fakahā ia kiate ia: pea ne fāʻufua ia ʻo faʻaki ki hono kia ʻo tangi fuoloa.