Search form

Senesi 46:6

6Pea naʻa nau ʻave ʻenau fanga manu mo ʻenau koloa, naʻa nau maʻu ʻi he fonua ko Kēnani, ʻo nau haʻu ki ʻIsipite, ʻa Sēkope, mo hono hako kotoa pē mo ia: