Search form

Senesi 49:24

24Ka naʻe tuʻumaʻu ʻene kaufana ʻi he mālohi,

pea naʻe fakamālohi ʻae kupuʻi nima ʻo hono nima,

ʻe he nima ʻoe Māfimafi ʻo Sēkope.

ʻOku mei ai ʻae Tauhi, ko e Maka ʻo ʻIsileli: