Search form

Senesi 5:3

3¶ Pea naʻe moʻui ʻa ʻAtama ʻi he taʻu ʻe teau ma tolungofulu, pea ne fakatupu ʻae foha ʻi hono tatau ʻoʻona, mo ʻene anga; pea naʻe ui hono hingoa ko Seti: