Search form

Levitiko 10:10

10Pea koeʻuhi ke mou ʻai ʻae fakaʻilonga kehekehe, ʻi he meʻa māʻoniʻoni, mo e meʻa taʻemāʻoniʻoni, pea ki he meʻa taʻemaʻa, mo e meʻa maʻa;