Search form

Levitiko 11:28

28Pea ko ia ʻoku ne fua honau sino ʻe fō ʻe ia hono ngaahi kofu, pea taʻemaʻa ia ke ʻoua ke efiafi: ʻoku nau taʻemaʻa kiate kimoutolu.