Search form

Levitiko 11:3

3‌ʻIlonga ʻaia ʻi he fanga manu ʻoku mavaeua hono pesipesi, pea vaʻe mafahi, pea ʻoku toe lamulamu ʻangaua ʻene kai, temou kai ia.