Search form

Levitiko 11:45

45He ko au Sihova ʻoku ou ʻomi ʻakimoutolu mei he fonua ko ʻIsipite, ke hoko ko homou ʻOtua: ko ia temou māʻoniʻoni ai, he ʻoku ou māʻoniʻoni.