Search form

Levitiko 14:12

12Pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻae lami tangata ʻe taha, ʻo ʻatu ia ko e feilaulau maʻae angahala, mo e fua siʻi ʻoe lolo, pea taʻaloʻalo ʻaki ia ko e feilaulau taʻaloʻalo ia kia Sihova: