Search form

Levitiko 14:13

13Pea te ne tāmateʻi ʻae lami ʻi he potu ʻaia ʻoku ne tāmateʻi ai ʻae feilaulau maʻae angahala mo e feilaulau tutu, ʻi he potu māʻoniʻoni: he ʻoku hangē ʻoku ʻoe taulaʻeiki ʻae feilaulau maʻae angahala, pea ʻoku pehē pe foki ʻae feilaulau maʻae fai hala: ko e meʻa māʻoniʻoni lahi ia: