Search form

Levitiko 14:18

18Pea ko hono toe ʻoe lolo ʻoku ʻi he nima ʻoe taulaʻeiki ʻe lingi ia ki he ʻulu ʻo ia ʻoku fakamaʻa: pea ʻe fai ʻae fakalelei maʻana ʻe he taulaʻeiki ʻi he ʻao ʻo Sihova.