Search form

Levitiko 14:19

19Pea ʻe ʻatu ʻe he taulaʻeiki ʻae feilaulau maʻae angahala, ʻo fai ʻae fakalelei maʻana ʻaia ʻoku te u fakamaʻa taʻemaʻa: pea hili ia ʻe tāmateʻi ʻe ia ʻae feilaulau tutu: