Search form

Levitiko 14:21

21Pea kapau ʻoku masiva ia, pea ʻe ʻikai faʻa maʻu ʻe ia ha meʻa lahi pehē: ʻe toki toʻo ʻe ia ha lami ʻe taha pe ki he feilaulau maʻae fai hala, ke taʻaloʻalo ʻaki, ke fai ʻae fakalelei maʻana, mo e oma ʻe taha ʻoe mahoaʻa lelei kuo felingiʻaki ʻae lolo, ko e feilaulau meʻakai, mo e fua siʻi ʻe taha ʻoe lolo;