Search form

Levitiko 14:25

25Pea ʻe tāmateʻi ʻe ia ʻae lami ki he feilaulau maʻae fai hala, pea ʻe toʻo ʻe he taulaʻeiki ʻae toto ʻoe feilaulau maʻae fai hala, ʻo ʻai ia ki he potu ʻi ʻolunga ʻoe telinga toʻomataʻu ʻo ia ʻoku fakamaʻa, pea ki he motuʻa nima ʻo hono nima toʻomataʻu, pea ki he motuʻa vaʻe ʻo hono vaʻe toʻomataʻu: