Search form

Levitiko 14:34

34‌ʻOka mou ka hoko atu ki he fonua ko Kēnani, ʻaia ʻoku ou foaki kiate kimoutolu ke mou maʻu, peau ʻai ʻae mahaki ko e kilia ki ha fale ʻi homou fonua: