Search form

Levitiko 14:35

35Pea ka haʻu ia ʻoku ʻoʻona ʻae fale ʻo tala ki he taulaʻeiki, ʻo pehē, ʻOku hā kiate au ʻo hangē ʻoku ai ʻae mahaki ko e kilia ʻi he fale: