Search form

Levitiko 15:7

7Pea ko ia ʻoku lave ki he sino ʻo ia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau, ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi.