Search form

Levitiko 15:8

8Pea kapau ʻe ʻaʻanu ʻaia ʻoku ʻiate ia ʻae ʻau kiate ia ʻoku maʻa; pea ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau ʻi he vai, pea ʻe taʻemaʻa ia ʻo aʻu ki he efiafi.