Search form

Levitiko 16:30

30Koeʻuhi ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ke fakalelei maʻamoutolu, ke fakamaʻa ʻakimoutolu, koeʻuhi ke mou maʻa mei hoʻomou ngaahi angahala ʻi he ʻao ʻo Sihova.