Search form

Levitiko 18:17

17‌ʻOua naʻa ke fakatelefua ha fefine mo ʻene tama, pea ʻoua naʻa ke ʻave ʻae ʻofefine ʻo ʻene tama, pe ko e tama ʻa ʻene tama, ke fakatelefua ia; he ko hono kāinga fefine ofi ʻakinautolu; ko e meʻa kovi ia.